برچسب: دل نوشته

  • شما قضاوت کنید

    شما قضاوت کنید

    در هر جامعه‌ای داشتن چیز بخصوصی که در آن جامعه در مقام ارزش جلوه میکند، باعث حسادت می‌شود، متاسفانه دیده شده که برخی اشخاص و وبسایت هایی که نوع فعالیت آنها مشترک با زمینه فعالیت بنده است، اقدام به راه اندازی کاروان تهمت زنی و بی ارزش جلوه دادن دستاوردهایم می نمایند که واقعا همچنین…